Meester, de stafhouder (her)begint weer

Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen muren en anderen windmolens!
 

Beste confraters


Een dikke maand verder in het nieuw gerechtelijk jaar breit de ‘indian summer’ een aangenaam verlengstuk aan een – althans op weerkundig vlak - matige zomer en dat terwijl de balie, de secretariaten en het batonnaat onverminderd op volle toeren draaien.

Dat de gerechtelijke vakantie qua werkvolume steeds meer op de verderzetting van het werkjaar lijkt, verhindert niet dat elk nieuw gerechtelijk jaar zich telkens weer aandient met verse uitdagingen.

Maar nog even terug naar 4 augustus, dag waarop we ‘en petit comité’ - zoals ze het zelf graag wilde - afscheid genomen hebben van Ann Vanheede, de ‘Wikipedia avant la lettre’ van de voormalige Kortrijkse balie. Na een baliecarrière van 42 jaar heeft Ann haar vaste stek achter de glaswand in de Kortrijkse baliebibliotheek ingeruild voor een flexi job als oma. We wensen haar hierbij veel plezier en voldoening toe!

Terug naar die start, vanaf 1 september lopen zittingszalen voller en slibben agenda’s sneller toe, warmen de stand-up comedians zich weer op in de/het koffiekamer/kot waar aan een opbod van avontuurlijke reisverhalen wordt gedaan, juridische mirakeloplossingen zomaar de tafel rondgaan en wereldverbeteraars de huidige politiek en polemieken tegen het licht houden.

Bij die start kwamen vele gezichten u - misschien iets minder vermoeid ogend en lichtjes getaand - bekend voor, maar heel wat nieuwe confraters hebben deze voorbije maand en vooral deze week wellicht uw pad gekruist.

De gerechtelijke vakantie was voor mij hét uitgelezen moment om die ‘nieuwkomers’ aan onze balie één voor één te ontmoeten en te verwelkomen. Ik ontmoette gedreven, nuchtere en supergemotiveerde jonge mensen voor wie de balie – voor de meesten althans - de eerste ‘echte’ werkervaring wordt. Minder dan andere jaren worden ManaMa’s bovengehaald en komen ‘kinderen van’ aan de balie, meer dan andere jaren maken ouders zich zorgen om het ‘zelfstandigenstatuut’ en komen ‘rechtspraktijkers’ na een schakeljaar met hun masterdiploma rechten naar de balie. Ondanks de verlokkingen van de privésector kiezen ze stuk voor stuk en nadrukkelijk voor de advocatuur.

Onze balie houdt eraan hen een zeer persoonlijk en warm onthaal te geven: naast het obligate gesprekje met de stafhouder, organiseerden onze vier Conferenties van de Jonge Balie voor de instromers op 18 augustus een infomoment, stonden ze in voor de begeleiding van de stagiairs bij de eedaflegging op 1 september in het Hof van Beroep te Gent, werd de voorstelling aan de leden van de raad op 28 september door hen in goede banen geleid en werd de dag van de stagiair op 29 september de ultieme voorbereiding op de start als advocaat.

Sinds 1 oktober hebben we 46 nieuwe stagiairs op de lijst opgenomen en zitten er nog een tiental in de pipeline. Over het algemeen is de instroom aan onze balie relatief stabiel te noemen met ongeveer 40 nieuwe stagiairs per 1 oktober. Dit jaar zitten we daar ruim over.

Opvallend ook, dit jaar wordt de algemene trend van de laatste 5 jaar van 2/3 vrouwelijke stagiairs versus 1/3 mannelijke, gewoonweg naar de geschiedenisboeken verwezen en hangen de bordjes quasi gelijk met 54% vrouwelijke West-Vlaamse stagiairs tegen 46% mannelijke.

Van harte welkom aan onze balie. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe stagiairs niet alleen met veel aandacht door onze vier conferenties van de jonge balie zullen omringd worden, maar evenzeer een professionele begeleiding en ondersteuning zullen krijgen van hun stagemeesters en kantoorgenoten met aandacht voor een evenwichtige werk en privé-balans.

De vaststelling dat vele jonge advocaten na amper enkele jaren de balie verlaten, mag hierbij geen belemmering vormen. Het is aan ons om die jonge wolven te overtuigen dat een carrière als advocaat een aantrekkelijk toekomstperspectief biedt. Het durven verlaten van ingeburgerde denkpatronen en statuten is daarbij wellicht aan de orde.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken een warme oproep te doen om op 13 oktober af te zakken naar Hooglede waar onze openingsconferentie doorgaat. Confrater Sylvie Tack zal het tijdens de academische zitting over ‘de recente evoluties in de Belgische euthanasiewetgeving hebben’, gelukkig wordt die rede en repliek gevolgd door een receptie en een avondfeest. De vier Conferenties en vooral het OC-comité doen er alles aan om dit zeer gesmaakt massa-event een (balie)grenzeloze luister te geven. U bent (nog) niet ingeschreven: jammer u mist het beste balie event van het jaar!

Maar er kan natuurlijk niet enkel gefeest worden. Het tweede jaar van een batonnaat geeft de stafhouder de mogelijkheid om zich nog meer te focussen op bepaalde aspecten van ons beroep en onze balie.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het voorontwerp van wet tot modernisering van de advocatuur op 15 september in eerste lezing door de Ministerraad werd goedgekeurd. De hervormingen die de minister van Justitie voor ogen heeft, krijgen na intense besprekingen met zowel OVB als OBFG, steeds concreter vorm. Te vroeg om u nu al in detail hierover in te lichten, maar u leest er alles over in onze door de andere balies benijde ‘digitale krant’ Henri. De inhoud, maar vooral de snelheid en de efficiëntie van onze communicatie wordt enorm bewonderd en geraadpleegd door alle actoren binnen justitie. Zoals ik de nieuwe stagiairs meegaf: Henri lezen is uw dagelijks werk!

Ik zet verder in op het speerpunt ‘1 balie – 1 team’. We (de fusiebalie) zijn goed bezig, maar er is zeker nog groeimarge op 3 niveaus en dat zowel bij de raad van de Orde, het medewerkersteam als in de interactie met onze balieleden. De werkpunten zijn gedefinieerd en we zetten er actief op in.

Ook GDPR en cyberveiligheid liggen me nauw aan het hart. Mr. Olivier Sustronck, onze DPO, kreeg de opdracht met bepaalde actiepunten aan de slag te gaan met het oog op een verhoogde compliance wat onze baliesecretariaten betreft. Een aantal punten werden inmiddels afgewerkt en het plan voor implementatie krijgt stilaan vorm.

Naast dit intern aspect, is het de bedoeling een externe communicatiecampagne op te zetten: wij advocaten vallen weliswaar onder de verzekeringspolis tegen cyberrisico’s die begrepen zit in onze baliebijdrage, maar we moeten ons bewust zijn van de verstrengde dekkingsvoorwaarden. 

Naast de verdere digitalisering, blijft hét aandachtspunt communicatie en dialoog.

Veel informatie over de werking van onze balie, de rechtbanken, de penitentiaire centra én de OVB (vb. AV) is terug te vinden op Henri, maar helaas moet nog steeds vastgesteld worden dat veel advocaten de weg ernaartoe nog (steeds) niet gevonden hebben. Daar moet verder op in gezet worden, maar de informatiedoorstroming vanuit de eigen baliecommissies en de OVB-commissies naar de raad van de orde en de stafhouder kan ook beter.

Sinds de fusie is er een directe lijn en overleg tussen de balie en de korpsoversten.  Dit wordt door alle betrokkenen als een pluspunt ervaren en draagt bij tot een betere samenwerking met onze balie en tussen de diverse geledingen.

Er ligt nog altijd veel inhoudelijk werk en overleg op de plank, zowel binnen onze balie als voor wat betreft onze relatie met de andere actoren van justitie, het bredere justitieel apparaat, de OVB en enkele preferente partners.

Communicatie is geen eenrichtingsverkeer: heeft u bepaalde opmerkingen, bedenkingen die onze balie aanbelangen, laat het ons dan weten, zo kunnen we er allemaal beter van worden.

Ik wens u een succesvol gerechtelijk jaar toe!
 

Carmen Matthijs
Stafhouder balie West-Vlaanderen

 

Blijf op de hoogte