Welke documenten heeft u nodig?

U moet toch wel wat documenten verzamelen om aanspraak te kunnen maken op de juridische tweedelijnsbijstand.
Het aanvraagformulier zelf kan u hier al downloaden.

1. Een attest van samenstelling van gezin (dat toelaat om na te gaan of de aanvrager juridische bijstand alleenstaand of samenwonend is).

2. Documenten die uw inkomsten en bestaansmiddelen bewijzen, en in voorkomend geval van de personen die u ten laste zijn of met u samenwonen, naargelang van de situatie of of uw verklaring, zoals:

 • Bewijzen van lonen/wedden van tenminste de laatste twee maanden (ook diensten-, maaltijd-, opleidings-, en ecocheques, andere voordelen…)
 • Het bewijs van het ziekenfonds of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering met vermelding van het dagbedrag, indien ziekte (na gewaarborgde periode) op de loonfiche: attest ziekenfonds.
 • Attest schuldbemiddelaar met exacte bedragen van het leefgeld (op maandbasis) evenals het exacte bedrag van de vaste maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen …) en met duidelijke vermelding van het bedrag van de kinderbijslag die door de schuldbemiddelaar bovenop het leefgeld rechtstreeks wordt betaald.
 • Voor de ondernemer onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste btw-aangifte, in voorkomend geval een attest van de boekhouder.
 • Bankuittreksels (pensioen, onderhoudsgeld, ziekte uitkering, ontvangen huurgelden…) en de saldi van de bankrekeningen van de laatste twee maanden.
 • Periodieke overzichten van interimbureaus. Bij interimarbeid attest van het interimkantoor met vermelding van de gewerkte maand, aantal gewerkte dagen, bruto- en nettoloon.
 • De verkeersbelasting.
 • Indien verklaring op eer: attesten OCMW, RVA en ziekenfonds die verklaren dat zij geen uitkering uitbetalen.
 • Schoolattesten van de meerderjarige kinderen waaruit blijkt dat de kinderen schoolgaand zijn en/of onder leercontract vallen: loonfiches of attesten waaruit blijkt dat er enkel onbezoldigde  stages zijn.
 • Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.
 • Het laatste aanslagbiljet van elk van de meerderjarige leden van het gezin.

Bij uw aanvraag zullen in het kader van een vermogensonderzoek ook nog de volgende vragen aan u gesteld worden (behalve aan minderjarigen):

- Onroerend vermogen (ongeacht in welk land): ik beschik over:

 • Geen woning
 • Een eigen woning
 • Twee of meer woningen

- Gelden (ongeacht in welk land): het totale bedrag aan gelden in mijn bezit is:

 • Lager van 5.000 euro
 • Hoger dan 5.000 euro maar lager dan 20.000 euro
 • Hoger dan 20.000 euro maar lager dan 50.000 euro
 • Hoger dan 50.000 euro

Rollend materiaal (ongeacht in welk land – brommer, motorfietsen, auto’s):

 • Geen gemotoriseerd voertuig
 • Één gemotoriseerd voertuig
 • Twee gemotoriseerde voertuigen
 • Meer dan drie gemotoriseerde voertuigen

Krijgt u hulp van vrienden of familieleden? (vb. gratis wonen bij vrienden, of familie betaalt huur …)

 • Nee
 • Ja
Welke documenten heeft u nodig?