PRIVACY POLICY

1. WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke van de website is BALIE WEST-VLAANDEREN , beroepsvereniging, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Langestraat 120, met ondernemingsnummer BTW BE0702.883.576 , met als contactpersoon mevrouw Saïda Reddahi (sr@baliewestvlaanderen.be), hierna genoemd ‘de Verwerkingsverantwoordelijke’.

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na of iedere toekomstige of aanvullende privacywetgeving die van toepassing is.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Volgende persoonsgegevens kunnen van u verwerkt worden naar aanleiding van het bezoek aan onze website:

3.1 Via deze website:

a) Contactformulier:

Bij het invullen van het contactformulier worden volgende gegevens verwerkt:

  • Naam;
  • Voornaam;
  • E-mailadres;
  • Onderwerp (‘betreft’);
  • Bericht;
  • Eventuele bijlagen die u aan het bericht toevoegt.

b) Chatbot Marie:

De chatbot houdt de inhoud van de gesprekken niet bij. Enkel de statistieken over de gesprekken worden gelogd, maar geenszins gelinkt aan bepaalde persoonsgegevens.

c) Statistische gegevens website:

De website verwerkt gegevens omtrent het aantal bezoekers en de handelingen die gebeuren, door middel van Google Analytics. Voor meer informatie, zie de cookie policy.

3.2 Beroepsgroep Balie West-Vlaanderen

Balie West-Vlaanderen is de beroepsgroep van de advocaten van de provincie West-Vlaanderen. In het kader van haar activiteiten verwerkt zij persoonsgegevens van de advocaten en van mensen die in contact komen met de Balie West-Vlaanderen en haar departementen. Het privacybeleid van de verschillende departementen kan bij die betreffende departementen opgevraagd worden of opgevraagd via sr@baliewestvlaanderen.be.

4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1 Verwerkingsgronden:

We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Toestemming

De gegevens die worden ingegeven in het contactformulier worden enkel gebruikt om te antwoorden op uw vraag.

b) Gerechtvaardigd belang:

De statistische gegevens van de website en de gegevens die worden ingegeven in de chatbot maken geen persoonsgegevens uit en worden zo goed als mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden in alle geval enkel gebruikt voor meta-statistische doeleinden en zullen in geen geval geindividualiseerd worden gebruikt. Mochten het aan de hand van de gegevens ten uitzonderlijken titel toch mogelijk zijn om een individu te identificeren aan de hand van deze gegevens, waardoor deze gegevens als persoonsgegevens aanzien zullen worden, dan zullen deze gegevens geenszins in die zin aangewend worden en verwerkt worden onder het gerechtvaardigd belang.

4.2 Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en in geen geval verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat Balie West-Vlaanderen zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Balie West-Vlaanderen uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Balie West-Vlaanderen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door Balie West-Vlaanderen verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Balie West-Vlaanderen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Zo wordt een strikt wachtwoordbeleid en access control management toegepast.

In geen geval kan Balie West-Vlaanderen of haar verwerkers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Balie West-Vlaanderen met uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heeft u steeds het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Balie West-Vlaanderen daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar sr@baliewestvlaanderen.be , per post naar 8000 Brugge, Langestraat 120. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Balie West-Vlaanderen evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. WIJZIGINGEN

Balie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan Balie West-Vlaanderen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die Balie West-Vlaanderen over gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 28/06/2019

PRIVACY POLICY